Корпоративна етика

м. Суми    ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протокол конференції
трудового колективу КНП СОР «СОЦЕМД та МК »
від 28.10.2020   № 3

1. Загальні положення

Репутація чесного, відкритого закладу охорони здоров’я, який суворо дотримується високих стандартів ділової етики, є запорукою його успіху та процвітання.

Дотримання високих етичних принципів і підтримка репутації Центру – одне з основних завдань усіх співробітників.
Будь-які порушення норм і правил ділової етики можуть призвести до втрати довіри до Центру з боку мешканців області, ділових партнерів і державних органів влади та місцевого самоврядування.

Етичні норми встановлюють стандарти поведінки для кожного співробітника Центру та визначають критерії, яким повинні відповідати його працівники.

Ефективне впровадження і дотримання етичних норм є головним пріоритетом усіх співробітників Центру і обов’язковим для всіх без винятку, незалежно  від місця роботи і минулого досвіду. Кожен співробітник Центру несе відповідальність за дотримання цих вимог.

При здійсненні своєї діяльності Центр:забезпечує надання мешканцям області своєчасної якісної екстреної медичної допомоги;
формує нові, більш високі, критерії оцінки якості медичної допомоги населенню;дотримується норм законодавства України;забезпечує дотримання  поваги до прав людини; створює умови для самовдосконалення працівників, надає можливість для підвищення рівня кваліфікації співробітників, їх особистісного та кар’єрного зростання;діє справедливо і сумлінно, не застосовує у своїй діяльності порочної ділової практики (хабарі, здирництво та інше); протидіє корупції; прагне до того, щоб усі відносини з діловими партнерами та іншими особами були взаємовигідними, чесними та прозорими; удосконалює систему мотивації та оцінки праці; проводить стосовно своїх співробітників політику рівних можливостей, відсутності дискримінації; проявляє повагу до громади, де Центр здійснює свою діяльність, і дбайливо ставиться до навколишнього середовища; забезпечує безпеку праці;  вітає утворення професійних династій, як доказ престижу Центру; очікує від усіх своїх співробітників уникнення будь-яких ситуацій потенційного і дійсного конфлікту особистих інтересів та інтересів Центру.

У разі порушення правил корпоративної етики оцінка поведінки працівника Центру відбувається на зборах трудового колективу і у письмовій формі надається керівникові.

2. Основні цінності Центру

Основними діловими та етичними цінностями Центру є:

 •  пріоритет потреб мешканців області;
 • висока якість і надійність при здійсненні основних видів діяльності Центру;
 • збереження і послідовне нарощування технологічного, виробничого, кадрового та іншого потенціалу Центру;
 • досягнення і підтримка високої ефективності надання послуг і оптимізації витрат;
 • довірчі та відповідальні ділові відносини з пацієнтами, партнерами, колегами   і громадськістю;
 • збереження навколишнього середовища;
 • збереження головного ресурсу Центру – його працівників.

3. Принципи ділової етики Центру

Центр прагне дотримуватися принципів ділової етики в усіх аспектах своєї діяльності. Центр керується такими принципами ділової етики:

 • повага – доброзичливе ставлення до абонентів служби екстреної (швидкої) медичної допомоги ( далі – ЕМД), співробітників, ділових партнерів;
 • чесність – Центр не допускає конфлікту між особистими інтересами та професійною діяльністю; замовчування і помилкові заяви, які не сумісні із статусом співробітника Центру;
 • професіоналізм – глибоке знання предмета своєї діяльності, відповідальне і сумлінне ставлення до посадових обов’язків, якісне і своєчасне виконання поставлених завдань, вдосконалення професійного рівня;
 • відповідальність – виконання своїх зобов’язань  перед мешканцями області, діловими партнерами, співробітниками, органами влади та місцевого самоврядування, іншими зацікавленими сторонами;
 • рівноправність –   по відношенню до мешканців області. Всі жителі області рівні у своїх правах  і мають  рівні можливості для отримання медичних послуг Центру; справедливість – обумовлює оплату праці працівників відповідні до досягнутих результатів та рівні умови для професійного зростання.

Відповідно до зазначених принципів будуються взаємовідносини Центру з мешканцями області, співробітниками,  діловими партнерами, державними органами влади та місцевого самоврядування  і громадськістю. Центр розраховує, що його ділові партнери також будуть дотримуватись зазначених принципів.

4. Етичні принципи працівників Центру

Свою професійну діяльність працівники Центру здійснюють відповідно до цілей Центру і з урахуванням прийнятих цінностей і норм на основі:

 • неухильного дотримання законодавства України, локальних актів Центру, розроблених регламентів, положень, інструкцій;
 • наявності високих моральних вимог, таких, як честь, відповідальність, неупередженість, справедливість, доброзичливість, гуманізм, що є складовою успішного виконання Центром своїх основних завдань;
 • дотримання конфіденційності інформації;
 • повного і відповідального  виконання посадових та функціональних обов’язків;
 • персональної відповідальності за якість і результати своєї діяльності;
 • активної протидії недоброчесним вчинкам співробітників Центру;
 • становлення та розвитку професійних зв’язків на основі взаємоповаги і взаємодопомоги;
 • підтримки позитивної репутації Центру, в тому числі і в неробочий час;
 • підтримки і розвитку корпоративної культури та корпоративних цінностей Центру;
 •  шанобливого ставлення до корпоративної символіки Центру;
 • запобігання поширенню або загроз поширення відомостей, що ганьблять ділову репутацію Центру і ділових партнерів;
 • колективної підтримки здорового морально-психологічного клімату і здорового способу життя;
 • коректного (толерантного) ставлення до помилок колег і самокритичної оцінки своєї професійної компетенції, постійної  праці над своїм розвитком;
 • системного підходу до роботи, ділового оптимізму і життєлюбства.

5. Етичні принципи керівництва Центру

Система виконання принципів базується на етичному лідерстві керівництва Центру. Своїм прикладом керівники повинні підтримувати корпоративну культуру, неприйнятність корупції і формувати зразки етичної поведінки.

Керівництво Центру ставиться до своїх співробітників з довірою і повагою і зацікавлене у формуванні довгострокових відносин з ними на основі трудового законодавства і поваги до прав людини.

Керівництво Центру проводить чесну, справедливу і відкриту політику щодо своїх співробітників, з урахуванням індивідуальних особливостей кожного працівника Центру. Ця політика діє на всіх етапах роботи з персоналом.

Керівництво Центру проводить ефективну систему оцінки персоналу, матеріальної та нематеріальної винагороди співробітників, що дозволяє:

 • об’єктивно оцінити внесок кожного співробітника;
 • залучити до роботи найбільш кваліфікованих співробітників;
 • стимулювати розвиток і професійне зростання співробітників.

Принципи і норми поведінки керівництва Центру:

 • дотримання законодавства України, внутрішніх нормативних документів Центру, угод і трудових договорів;
 • доведення до працівників Центру основних завдань таким чином, щоб підлеглі чітко розуміли їх цілі, зміст і свою роль у їх вирішенні;
 • створення атмосфери відкритості в діловому спілкуванні, забезпечення організації праці, що сприяє ефективній взаємодії працівників Центру та задоволення від роботи;
 • делегування підлеглим необхідних повноважень і надання їм самостійності,  побудова взаємовідносин з підлеглими як з однодумцями;
 • прояв відкритості до конструктивної критики, поваги до іншої думки;
 • недопущення стосовно працівників Центру будь-яких проявів дискримінації за статевими, політичними, релігійними та національними мотивами при прийомі на роботу, оплаті праці, просуванні по службі;
 • забезпечення безпеки праці та умов, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці;
 • невикористання дитячої та примусової праці;
 • розвиток ефективної системи консультацій працівників Центру щодо умов праці та інших питань, які будуть безпосередньо стосуватися їх на робочому місці;
 • визнання суверенності та недоторканності особистості, повага її гідності.

6. Норми корпоративної  поведінки працівників Центру

У своїй діяльності працівники Центру унеможливлюють:

 • надання переваг особистим інтересам над інтересами Центру;
 • зловживання службовим становищем, дачу хабаря, отримання хабаря, зловживання повноваженнями;
 • при виконанні своїх обов’язків участі у діяльності, яка прямо або опосередковано впливає на ділові рішення, виробничі або фінансові процеси Центру, якщо в результаті цієї діяльності виникає або може виникнути ситуація конфлікту особистих інтересів та інтересів Центру (конфлікт інтересів).
 • участь у незаконних акціях, що ганьблять Центр як трудовий колектив, будь-яку протиправну діяльність (ділову, громадську, політичну, релігійну та іншу), яка може завдати шкоди Центру;
 • поширення або загрозу поширення недостовірних відомостей, що ганьблять репутацію  Центру, його керівників, працівників, застосування або загрозу застосування незаконних способів здійснення професійної діяльності;
 • формальне ставлення до виконання своїх посадових та функціональних обов’язків, що проявляється у виконанні трудових процесів, які не призвели до змістовного фактичного результату. Формалізм одночасно оцінюється  як неефективна робота і нелояльне ставлення до Центру;
 • неконструктивну критику Центру у присутності сторонніх людей, оскільки це компрометує Центр;

Співробітникам Центру забороняється:

 • вживання їжі поза спеціально відведених місцях;
 • вживання їжі та створення перерв у час, який відведено для робочого процесу (перерви, які не передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективного договору);
 • вживання алкогольних напоїв на робочому місці, на території Центру  і при виконанні посадових обов’язків поза територією Центру;
 • куріння на робочому місці і в службових приміщеннях, а також на території Центру і прилеглої території в межах установленого огородження;
 • носіння будь-якого виду зброї на території Центру;
 • участь в азартних іграх на території Центру і при виконанні посадових обов’язків поза територією Центру.

Співробітникам Центру рекомендується дотримання таких норм і правил ділового етикету:

 • заздалегідь інформувати безпосереднього керівника про причини відсутності, якщо неможливо бути присутнім на робочому місці;
 • не реагувати у присутності колег на поведінку керівника, яку ви розцінюєте як некоректне ставлення. Якщо співробітник переконаний у своїй правоті, він має право попросити про особисту зустріч з керівником;
 • знати в обличчя і по імені та по батькові керівництво Центру;
 • вітатися при зустрічі в коридорі або на відкритій території, а також при вході у приміщення.

При наявності трудової діяльності поза Центром співробітники повинні:

 • повідомити безпосереднього керівника і керівника кадрової служби  про наявність оплачуваної трудової діяльності в інших організаціях;
 • оформити трудові відносини за сумісництвом відповідно до законодавства України;
 • здійснювати іншу трудову діяльність тільки в неробочий час, з урахуванням вимог Колективного договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;
 • здійснювати іншу трудову діяльність в інших організаціях, тільки якщо вона не буде впливати на виконання ними основних обов’язків, завдавати шкоди іміджу та інтересам Центру;
 • дотримуватися правил збереження комерційної та іншої службової інформації, передбаченої законодавством України і внутрішніми документами Центру;
 • сприяти колегам у вирішенні завдань, прагнути знаходити спільні цілі і взаєморозуміння, незалежно від того, в якому підрозділі Центру вони працюють;
 • у відносинах  з колегами підтримувати атмосферу довіри, проявляти конструктивність і турботу;
  – не демонструвати колегам свій поганий настрій;
 • у конфліктній ситуації  прагнути знайти порозуміння і злагоду, показувати готовність продовжувати ефективну спільну роботу, виходячи перш за все, з цілей діяльності Центру;
 • поважати право співробітників на участь у легальних політичних акціях, профспілковій діяльності, на відправлення релігійних обрядів, які не суперечать чинному законодавству, не  шкодять робочому процесу;
 • поважати приватне (особисте) життя співробітників, дотримуючись суверенітету особистості;
 • дотримуватись норм суспільної моралі у взаємовідносинах;
 • проявляти повагу до кваліфікації і професійного досвіду співробітників, цінувати їх робочий час.

7. Відносини між адміністрацією Центру та керівниками його структурних підрозділів

Створення конструктивних професійних відносин між керівництвом і працівниками Центру необхідно для щоденної ефективної роботи Центру і його майбутнього розвитку.

Адміністрація Центру рекомендує керівникам підрозділів дотримуватися таких норм і правил ділової етики:

 • показувати підлеглим приклад доброго володіння нормами і правилами етики і ділового етикету;
 • не критикувати підлеглих у присутності інших співробітників, робити це конфіденційно. Критика повинна бути конкретною і конструктивною;
 • вміти визнавати перед підлеглими свої помилки і не переслідувати їх за конструктивну критику на свою адресу;
 • постійно підвищувати свій рівень професійних знань;
 • користуватися державною мовою у спілкуванні з підлеглими та адміністрацією.

8. Відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування та діловими партнерами

Поведінка кожного співробітника формує уявлення представників влади, ділових партнерів про Центр і впливає на їх прагнення співпрацювати. У процесі ділового спілкування співробітникам рекомендується дотримуватися таких норм і правил ділової поведінки:

 • з повагою ставитися до всіх  без винятку;
 • у процесі спілкування бути стриманим і тактовним;
 • не обговорювати одного  з іншим;
 • завжди шанобливо відгукуватися про колег і Центр, зміцнюючи тим самим його авторитет;
 • унеможливлювати ситуації, які спонукають знаходитися у вимушеному очікуванні;
 • вислуховувати співрозмовника, надавати йому можливість повністю висловитися;
 • коректно формулювати критичні зауваження, не принижуючи гідність;
 • завжди намагатися побачити проблему або ситуацію очима ділового партнера;
 • у процесі бесіди частіше називати співрозмовника по імені та по батькові;
 • уникати повчального тону, бути відкритим до аргументів співрозмовника, намагатися переконати його у своїй правоті, а не змушувати його прийняти свою точку зору;
 • надавати діловому партнерові тільки ту інформацію, яка безпосередньо стосується предмета переговорів.

9. Зовнішній вигляд працівника Центру

Зовнішній вигляд є однією зі складових іміджу Центру і повинен сприяти створенню ділової атмосфери.  У Центрі загальноприйнятим в офісних приміщеннях є діловий стиль в одязі, під час виконання виклику – спеціальний одяг, затверджений наказом МОЗ України.
Основою ділового стилю у зовнішньому вигляді працівників Центру  є такі принципи:

 • стриманість, охайність, офіційність, елегантність;
 • почуття міри, смак і доцільність;
 • чистота, акуратність, відповідність стандартам ділового стилю одягу.

Співробітникам Центру рекомендується:

 • в офісних приміщеннях, на робочому місці не носити спортивний, пляжний одяг,  шорти, міні-спідниці; одяг, що відкриває живіт, одяг з глибоким декольте.

Співробітникам Центру забороняється у зовнішньому вигляді:

 • відкрита демонстрація пірсингу на частинах тіла;
 • брудний, неохайний одяг і взуття.

У дні від’їзду в службове відрядження і/або повернення з відрядження при перебуванні співробітників Центру на робочому місці допускається відхилення від рекомендацій за зовнішнім виглядом.

Працівники, яким згідно з нормами, передбачена видача спецодягу, зобов’язані протягом робочого часу носити спецодяг у місцях виконання робіт.

Працівники основних професій і працівники допоміжних служб зобов’язані носити спецодяг протягом робочого часу, доповнюючи або зменшуючи його комплект залежно від пори року і температури зовнішнього середовища; при використанні спецодягу необхідно стежити за його чистотою      і акуратним виглядом.

Працівникам навчально-тренувального відділу дозволяється носити зручний одяг з логотипом (штани, футболки) та кросівки під час проведення навчання.

10.  Проведення зборів і нарад

Зібрання і наради – одна з найважливіших складових діяльності Центру.

При проведенні зборів і нарад слід використовувати  відведений  час з максимальною ефективністю.

Для цього співробітникам рекомендується дотримуватися таких норм і правил етикету:

 • приходити на зібрання вчасно;
 • заздалегідь знайомитися з порядком денним і брати з собою всі необхідні матеріали, підготовлені питання або коментарі;
 • перед початком зборів або наради відключати мобільний телефон або встановити беззвучний режим;
 • не використовувати збори в якості трибуни для вирішення особистих проблем;
 • завжди заздалегідь з’ясовувати, скільки часу відводиться на виступ, не затягувати свій виступ за рахунок скорочення часу наступних ораторів.

11. Спілкування по телефону

Уміння співробітників говорити по телефону з мешканцями області, колегами і діловими партнерами сприяє створенню сприятливого враження про Центр у цілому.

При спілкуванні по корпоративному телефону співробітникам рекомендується керуватися такими правилами ділового етикету:

 • відповідати на дзвінок не пізніше 3-го звукового сигналу;
 • при власному дзвінку чекати відповіді протягом відрізка часу, що за тривалістю не перевищує 4-х гудків;
 • на початку розмови, в тому числі при відповіді на вхідний дзвінок, представлятися (назва Центру, підрозділу, своє ім’я або ім’я та по батькові, посада);
 • на початку розмови цікавитися, чи зручно зараз розмовляти;
 • залишаючи повідомлення на автовідповідачеві, називати дату і час дзвінка, назву Центру, своє ім’я, а потім коротко викладати мету дзвінка;
 • не заставши на місці потрібну людину, цікавитися, коли зручніше передзвонити або залишати своє ім’я та номер телефону;
 • при завершенні телефонної розмови необхідно дотримуватися правила: хто першим почав розмову (подзвонив), той і повинен закінчувати розмову;
 • передаючи значний обсяг інформації, необхідно користуватися електронною поштою або факсом;
 • при надходженні дзвінка колезі, який відсутній на робочому місці, необхідно прийняти для нього повідомлення;
 • при обриванні зв’язку передзвонювати слід тому, хто дзвонив;
 • якщо той, хто дзвонив, набрав неправильний номер, необхідно ввічливо попросити його передзвонити;
 • стосовно людини, яка телефонує, слід проявляти доброзичливість, повагу, ввічливість, тактовність, готовність допомогти порадою і справою.

При спілкуванні по мобільному телефону:

 • ведення розмов по мобільному телефону з особистих питань у робочий час не рекомендується;
 • ведення розмов з особистих питань по мобільному телефону під час виконання виклику заборонено;
 • під час ділових зустрічей і переговорів співробітник Центру повинен відключати звуковий сигнал мобільного телефону.

У разі якщо співробітник Центру очікує важливий дзвінок під час ділової зустрічі, то заздалегідь попереджує про це співрозмовника, а при надходженні дзвінка намагається говорити коротко.

Директор КНП СОР КНП СОР «СОЦЕМД та МК»

                    Голова ОПО КНП СОР «СОЦЕМД та МК»